JUMPSS springkastelenverhuur

Contact Niels: 0477 40 62 86

Huurvoorwaarden Sprinkastelen

GEBRUIK

Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden:

  • Het springkasteel moet gebruikt worden waarvoor het ontworpen is en niet voor andere doeleinden.
  • Het springkasteel niet betreden met schoeisel.
  • Niet eten of drinken in het springkasteel
  • Scherpe voorwerp, sleutelhangers of ander speelgoed is verboden.
  • Het is verboden om het springkasteel te betreden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen
  • Het springkasteel niet aflaten bij lichte regenval.
  • Bij zware regen en/of zware storm het springkasteel aflaten en dubbelvouwen.
  • Bij onweer, laat je het springkasteel af, ontkoppel je de blaasinstallatie en breng je deze veilig onder, vouw het springkasteel dubbel, om verder indringen van water te voorkomen. Als de wind en het onweer voorbij is, koppel je de motor terug aan.
  • Er moet steeds toezicht aanwezig zijn.
  • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen en niet voor volwassenen.

Verantwoordelijkheid

Gebruik van de gehuurde attractie gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene. Jumpss kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen tijdens de huurperiode. Schade toegebracht aan het springkasteel kan aangerekend worden aan de huurder. Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie loskoppelen en veilig onderbrengen. Bij de opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

BETALING

De betaling van de huur van de gehuurde attractie gebeurt contant bij levering of voorafgaand door middel van een overschrijving.

WERKING

Het springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor, de lucht ontsnapt onderaan via voorziene openingen, maar ook langs de nader verdwijnt er veel lucht. De kleine luchtbelletjes die je ziet op een nat springkasteel is de lucht die uit de naden ontsnapt. De motor mag nooit afgedekt worden.

LOCATIE

Best op een zachte en vlakke ondergrond, gras is ideaal. Een springkasteel mag nooit op een ondergrond met steenslag of met puntige voorwerpen geplaatst worden.

NODIGE VOORZIENINGEN

Stroombron van 220 Volt en 16A. Een verlengdraad van 40 meter wordt voorzien. Zorg voor een goede doorgang naar de plaats waar de attractie moet komen. Voorzie 2 meter achter het kasteel voor de motor.

HUURTIJD

De springkastelen worden op een vooraf afgesproken tijdstip geleverd en afgehaald. Indien het kasteel vroeger weg mag dan het vooraf afgesproken tijdstip moet contact opgenomen worden op het gsm nummer.

AFLATEN VAN HET SPRINGKASTEEL

Nooit het springkasteel aflaten als er nog kindjes in het springkasteel aanwezig zijn. Het kasteel in normale weersomstandigheden niet aflaten voor de afhaling.

DEFECTEN/ PROBLEMEN

Bij defect tijdens de huurperiode dient u onmiddellijk te verwittigen op het gsm nummer.

MAAR VOORAL VEEL PLEZIER EN MAAK ER EEN FEEST VAN

Algemene voorwaarden Evenementen en tickets

Tickets

Het gebruik van het platform staat de Gebruiker toe, binnen de beschikbaarheid van artikels en de beperkingen bepaald door Jumpss één of meerdere Ticket(s) te reserveren voor de aangeboden Evenementen en de in ontvangst name van deze. Jumpss bepaald hoebveel tickets er in omloop gebracht zullen worden.

Behalve bij uitdrukkelijk tegenstrijdige berichtgeving impliceert de reservatie van Ticket(s) de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker.

Jumpss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Jumpss Tickets te annuleren of te ruilen.

Jumpss garandeert niet dat de ticketverkoop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Jumpss is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de ticketverkoop.

Jumpss is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de ticketverkoop aan te brengen.

Ten laatste binnen 2 werkdagen na de ontvangst van de reservatie moet de gebruiker de betaling verrichten anders worden zijn/haar tickets terug te koop gesteld aan andere gebruikers. De Gebruiker wordt geacht deze tickets uit te printen op wit papier en zorgvuldig te bewaren. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op het Evenement.

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen binnen 7 werkdagen na verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Indien de Tickets door de Gebruiker niet binnen 7 werkdagen hierna zijn ontvangen, dan dient de Gebruiker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Jumpss (hello@jumpss.be). Na het verstrijken van de genoemde periode gaat Jumpss ervan uit dat de Gebruiker de Tickets in goede orde heeft ontvangen.

Betaling

De betaling gebeurt door de gebruiker na ontvangst van de bevestigingsmail, de gebruiker heeft hiervoor 2 dagen de tijd anders worden zijn/haar tickets terug beschikbaar.

De Gebruiker is, in elk geval, verantwoordelijk voor de uitvoering van de betaling en de gegevens hieraan verbonden.

Gebruiker betaalt voor de Ticket de door Jumpss bepaalde prijzen zoals vermeld op de site.

De prijs vermeld in de Store bij de eindafrekening is inclusief alle heffingen en belastingen. De Gebruiker dient deze over te maken aan de organisatie via de mogelijkheden aangeboden tijdens het bestellingsproces.

De prijzen op de site zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

Evenement

Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

Jumpss kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Gebruiker voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Jumpss van toepassing kunnen zijn.

Jumpss, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Gebruiker voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben Jumpss, het beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

Jumpss en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers de toegang tot de Locatie en het evenement te ontzeggen, op basis van een intern reglement.

De Evenementorganisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Opzegging, ontbinding en annulatie

Jumpss heeft het recht het evenement, indien het buiten plaats vindt tot 48 uur voor aanvang éénzijdig te annuleren. Indien het weer het evenement niet toelaat zal Jumpss deze annuleren.

Indien en voor zover het Evenement door Jumpss dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Jumpss aan de Gebruiker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs. Jumpss aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor direct of indirect gemaakte (on)kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Gebruiker mocht lijden. Jumpss kan éénzijdig opteren de tickets van een afgelasting of stopzetting om te zetten in waardebonnen voor een volgend event in functie van beschikbaarheden.

Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft Jumpss het recht de overeenkomst meteen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien de Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of de Gebruiker naar mening van Jumpss fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien EventSquare anderszins onregelmatigheden constateert.

Verstrekte gegevens en privacy

Tijdens de reservatie van tickets, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Jumpss verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Jumpss hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

Aansprakelijkheid

Gebruiker vrijwaart Jumpss voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door tickets te reserveren, verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

Gebruiker vrijwaart Jumpss voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van de ticketreservering/of een schending van deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

Indien en voor zover Jumpss tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker kan voldoen, kan de Gebruiker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of regeringen, ernstige calamiteiten, brand, felle voorspelde regen, pandemie, ziektes & epidemies stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Algemene Voorwaarden redelijkerwijze niet meer van Jumpss verlangd kan worden.

Jumpss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Gebruiker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Gebruiker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

Toepasselijk recht en bevoegdheden

De Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Jumpss van toepassing kunnen zijn.

Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zijn hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is.

In het geval van een betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel te Brugge, België bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing.